วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
จ้างดำเนินการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ให้กับโณงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารและภายในอาคารบางส่วน สำนักงานเทศบาล เมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อฟิล์มปรอทสะท้อนแสง อาคารโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อท จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อท จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง