วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน 3 เครื่องจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อรายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างรายงานการขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU MU-๗ EXCUTIVE หมายเลขทะเบียน กค ๖๗๘ อ่างทอง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง