วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างดำเนินการเดินระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายทะเบียน 80-9355 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๒๖๑ และหมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๔๒๙ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง