วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-1466 อ่างทอง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง