วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ ทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อลำโพงพร้อมอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบเสียงแบบตามสายเดิมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง