วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง