วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง