วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทองจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำแบบพิมพ์ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง