วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียนตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ Nissan หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง