วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ประจำเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายในกองการศึกษาและขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเบาะรองนั่งโซฟา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง