วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งลูกกรงเหล็กดัดและติดตั้งแสตนเลสช่องรับจำนำ-ไถ่ถอน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นชุดรวมของโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๐ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง