วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมซ่อมบำรุง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข - ๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างถ่ายเอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขั้นกรรมาธิการ จำนวน ๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง