วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศไปติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อเสื้อกีฬานักเรียน โครงการ English Camp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเสริมทักษะ (ภาษาอังกฤษ) โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอัังกฤษ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง