วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
24  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง