วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ถนนบ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กทท ๑๙๙ อ่างทอง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อและผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ถนนเทศบาล8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ๗ เฟส ๒ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)