วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๖๓๗๓ อ่างทองจำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อหนังสือเสริมทักษะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ? ๖ ปีการศึกษา 256๓ โครงการจัดหาหนังสือเริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อใช้ในการดำเนินงานฝังกลบขยะในศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง