วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียของโรงสูบน้ำที่ ๑ (ชุมชนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อดันขยะมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าม่านกันแดด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง