วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต 9028 อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงหลังคาโถงทางเดินอาคาร AKAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมซ่อมบำรุง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข - ๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง