วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ใน โครงการสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัย อปพร. จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง