เคาะประตูบ้าน : About Us


โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน

"วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน"

 

นายสมาน วิหกรัตน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

59/19 ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทร. 035-611319

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 43 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน

รางวัลที่ได้รับ

- รางวัลชนะเลิศ การประกวด TO BE NUMBER ONE AEROBICS & DANCERCISE รุ่น Junior จากจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการชาวอ่างทอง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ปี 2550

- รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จากกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุงลาย

- ประกาศนียบัตรระดับทอง ตามเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากจังหวัดอ่างทอง

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการอ่านร้อยกรอง(ทำนองเสนาะ) ชาย ช่วงชั้นที่ 3 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4

- รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ช่วงชั้นที่ 3 จากเทศบาลเมืองราชบุรี ในงานมหกรรมวิชาการเทศบาลภาคกลาง “เมืองโอ่งวิชาการ” ครั้งที่ 5

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (การประกวดเรียงความ) โครงการส่งเสริมถ่ายทอดวิถีชีวิตไทย จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

"วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน"


นางบัวหลวง พุกเพ็ชร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

41/1 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
โทร. 035-611365

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 41 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน

รางวัลที่ได้รับ

- ประกาศนียบัตร การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

- รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะจากจังหวัดอ่างทองร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2551

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดนิทานธรรมะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับช่วงชั้นที่ 3  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง (บายศรีปากชาม)  ระดับช่วงชั้นที่ 3  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 4

- รางวัลระดับดีมาก ในการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2550

 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

"ประพฤติดี มีความรู้ สู้งาน บริการสังคม"

 

นายประเสริฐ เครือแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

29/1 ถ.เทศบาล 5 ต. ตลาดหลวง
อ. เมือง จ.อ่างทอง
โทร. 035-611354

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 101 คน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 598 คน

รางวัลที่ได้รับ

- ประกาศนียบัตรระดับดีมาก ในการประเมินรับรองมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

- ประกาศนียบัตรในด้านการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นจังหวัดอ่างทอง จากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง

- รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา การแข่งขันประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หมู่ “ประกอบจินตลีลา” จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง

- รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา (จังหวัดอ่างทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2551

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาค (ประถมศึกษา) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย