เคาะประตูบ้าน : About Us
 
หัวข้อข่าว
โหลดข่าว
 

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด สำนักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ๒๕๕๙ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานห้องสมุดขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง (AKAP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดประจำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาควาสะอาดประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารบ้านรัตตัญญู เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดลานวัฒนธรรมและสนามกีฬา จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดประจำโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด ศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบริการในกิจการของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายนอกเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสด ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้ายกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลงานประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ ประชาสัมพันธ์กระกาศเชินชวนผู้ค้าประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำฯ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร เทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร  โดยวิธีประมูลซื้อ      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลงานประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการ ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล ๑วัดต้นสน โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการ ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล ๑วัดต้นสน โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส งานงวดที่ ๔ และงวดงานที่ ๙ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดงานที่ ๔ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (โรงเรียนเทศบาล  ๑  วัดต้นสน) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการ ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาประจำห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลชาวต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผผ่านการสรรหาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง (วิชาเอกภาษาไทย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) งวดงานที่ ๓ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการ ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย งวดงานที่ ๔ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการ ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัตอข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับ การจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส งวดงานที่ ๗ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับ การจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส งวดงานที่ ๖

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตามโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างทำงานก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตรายงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับวัสดุ การเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโครงการประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) งวดงานที่ ๒ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล (เพิ่มเติม) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย งวดงานที่ ๑ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้าง ตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) งวดงานที่ ๑ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) งวดงานที่ ๑ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง ตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศพฐ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง งวดที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ อัตรา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศพฐ.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผลการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทองฯ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างตีเส้นแนวการจอดรถยนต์ ถนนในเทศบาลเมืองอ่างทอง งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน(เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้ค้างานสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารรวบรวมของเสียอันตราย อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระับบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) จำนวน ๑ หลัง  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนอัตราตำแหน่งว่าง) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและประเมินผล  เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์  เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558 ชื่อหน่วยงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนศูนย์บริการทางการศึกษา (E-Class Room) ห้องเรียนอัจฉริยะ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล งวดงานที่๑ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประักาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง งวดงานที่ ๑ และงวดงานที่ ๒ (งวดงานสุดท้าย) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินสำนักงานกองสาธารณสุข อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง๒) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง๓) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าประจำรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินกา่่รเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบริการประชาชนด้านศูนย์บริการร่วมSERVICE LINK เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้าน งาานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความความสะอาดลานวัฒนธรรมและสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง (AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานห้องสมุดขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดประจำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดประจำโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารบ้านรัตตัญญูเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานดูแลสระว่ายน้ำของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดในอาคารและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้รับจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส งวดงานที่ ๑ และงวดงานที่่ ๓ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดจ้างตีเส้นแนวการจอดยานยนต์ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื่อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมองควันชนิดสะพายไหล่และเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยชนิดสะพายไหล่ โดยวิธีสอบราคาซืื้อ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตรวจรับการจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ รายการ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาัครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบถามความสมัครใจในการโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้ค้างานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หนังสือเรียน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลาง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา สื่อการเรียนการสอน ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ตามโครงการจ้างครูช่วยสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ตามโครงการจ้างครูช่วยสอน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกััน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.-พ.ค. ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้ค้างานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสังกัดเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับ พัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางห้อง E-Classroom อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง แบบเปิดเผยราคากลางคอมพิวเตอร์สำนักงาน อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนตามโครงการจ้างครูช่วยสอนของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนตามโครงการจ้างครูช่วยสอนของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ ซีซี ๔ จังหวะด จำนวน ๒ คัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..

ประการศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘

อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๓  ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน แบบฐานรากเสาเข็มเจาะ  โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดโล่ห์สุทธาวาส   
เทศบาลเมืองอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารเพิ่มเติมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำภายในสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ  เทศบาลเมืองอ่างทอง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  (ครั้งที่  ๓) อ่านต่อ..
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวน ผู้ค้างานประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (เจาะเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาสฯ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง (อ่านต่อ..1,อ่านต่อ..2,อ่านต่อ..3) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เดือนมกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (MEP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง  (ครั้งที่  ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดส่วนพื้นที่ของสวนสุขภาพ และสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส  เทศบาลเมืองอ่างทอง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นคำร้องขอต่อสัญญาเช่าล็อคตลาดเทศบาล ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ  ถนนหลังศูนย์วิทยาศาสตร์

อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิรูปประเทศไทยและจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส จำนวน ๑ อัตรา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเทศบาลเมืองอ่างทอง  จำนวน  ๕,๐๐๐  ชุด   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบ้านรัตตัญญู (บ้านพักผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และเยาวชน)  ตำบลบ้านแห  รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  สูง ๑.๘๐  เมตร  พร้อมผนังกันดิน ยาว  ๒๖๕  เมตร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง กำหนด  วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๑  วัดต้นสน งวดงานที่ ๑ (งวดงานสุดท้าย)  อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต อ่านต่อ..
ประกาศ ส.ด.๓๙ อ่านต่อ..
ประกาศ ส.ด. ๓๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน  ๓ ชั้น  ๑๒  ห้องเรียน  (เจาะเสาเข็ม) จำนวน  ๑  หลัง  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
ประกาศ  เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อรถโดยสาร  ขนาด  ๑๒  ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล ฯ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการปรับปรุง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการ  ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘                อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดประจำ
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดประจำ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) และศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยประจำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง  เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานห้องสมุด ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร  ขนาด ๑๒ ที่นั่ง  เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี.   จำนวน  ๑  คัน
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗

อ่านต่อ..
ประการศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลสระว่ายน้ำของสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดส่วนพื้นที่ ของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบริการประชาชนด้านศูนย์บริการร่วม (SERVICE LINK) เทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคาร และทรัพย์สินบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม
สวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุก เก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) และศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์แปรรูปสุกรเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการทอดตลาด อ่านต่อ..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้่างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๗ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง (โดยวิธีสอบราคา) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี. ขับเคลื่อน  ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  ๑  คัน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนประถมสาธิต โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยความร่ีวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับพื้นที่และลงหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร บริเวณรอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นห้องประถมสาธิต  โรงเรียนเทศบาล  1  วัดต้นสน   ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง VIP  (๒ ชั้น  ชนิด ๘ ล้อ ) จำนวน  ๕  คัน  พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง   เพื่อใช้ในโครงการอบรม  สัมมนา  ผู้นำ กรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศเรื่องกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  ๑๔  รายการ อ่านต่อ..
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง   จำนวน  ๑  ห้อง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประจำปี 2556
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๒  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานภายในเทศบาลเมืองอ่างทอง
จำนวน  ๑๐  รายการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ถนนโพธิ์พระยา – ท่าเรือ ตำบลบางแก้ว   อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบดถนน) โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศยกเลิกการประมูลขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศยกเลิกการประมูลขายครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง  จำนวน  ๕  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำและเครื่องปั้มน้ำ โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  จำนวน   ๑๓  รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
แบบฟอร์มคำร้องสำหรับผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)  จำนวน  ๑  หลัง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 สังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง อ่านต่อ..
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้ข้าราชการสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชกา อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน  ๑  ห้อง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ..
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)  จำนวน  ๑  หลัง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำหรับภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการดูแลรักษาความปลอดภัยในอาคารและทรัพย์สินของทางราชการ บริเวณพื้นที่ทั้งหมดของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง ๓) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายการอาคารส้วม (รหัส สน.ศท.ส.10)  จำนวน  1  หลัง  ประจำปีงบประมาณ 2556 อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ   ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศเชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างเหมาโครงการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้า่งเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงกับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ ๘ (นักบริหารการศึกษา ๘) อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ ๘ (นักบริหารงานคลัง ๘) อ่านต่อ..
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนให้เข้ารับงานจ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 (นักบริหารงานคลัง 8) อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 8 (นักบริหารการศึกษา 8) อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างแท่นคอนกรีตแบริเออร์ ขนาดความยาว 2 ม. สูง 1.20 ม.
จำนวน 1,500 แท่ง ต.ตลาดหลวง, ต.ศาลาแดงและ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,
ศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง๒) และ ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง๓)
อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง๒) และศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ ๒ (โรงพยาบาลอ่างทอง๓) อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์แปรรูปสุกรเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง อ่านต่อ..
ประกาศประมูลขายครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถขยะ,รถบรรทุก) โดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง อ่านต่อ..

สอบราคาจัดซื้อเตาเผาเซรามิคไฟฟ้า จำนวน ๑ เตา  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแำหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประมูลขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อวัดุการศึกษาเด็กเล็กให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอย อ่านต่อ..
กำหนดวนเวลาและสถานที่คัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 2 คัน อ่านต่อ..
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อแต่งตั้ง สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ..
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
สมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานสถานธนานุบาล อ่านต่อ..
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกาย อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติภารกิจเก็บขนขยะมูลฝอย อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดถนน อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม อ่านต่อ..
ประกาศจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนเทศบาลสาม วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น โรงเรียนเทศบาลสาม วัดชัยมงคล อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมเวทีภายในอาคารอเนกประสงค์ดรงเรียนเทสบาล1 วัดต้นสน อ่านต่อ..
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถารณะประโยชน์ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล.ภายในโรงเรียนเทบาล๑ วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ( เครื่องเสียงประกอบวงดนตรี ) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วมจังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเสพติดและผลต่อร่างกาย ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. และก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ตำบลเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำและพื้นที่บนสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ ( Reading Comprehension)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย(เครื่องมอญ) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
แผนพัฒนา 3 ปี (2554-2556) เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2554-2558)เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกา่ศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำที่ 2
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาดถนนทางเท้าและสถานที่สาธารณประโยชน์ อื่นๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (เครื่องดนตรีไทย และดนตรีสากล) ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยหมักพร้อมวัสดุครุภัณฑ์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายข้อความสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การผลิตเห็ดพร้อมจัดหาครุภัณฑ์และจัดหาวัสดุผลิตเห็ด
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา (จากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง)
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยเป๊ปซี่ ชุมชนบ้านรอ
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชุมชนบ้านรอ ซอย 4
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะเห็ดร้อน /ต่อเชื้อ /บ่มก้อน /ผสมก้อนเห็ด เปิดดอก รวม 5 โรง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประกาศ เทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552
อ่านต่อ..
การเผยแพร่งานทางวิชาการ รายงานการวิจัยเรื่องผลการใช้แบบฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนางศิริรัตน์ ปลูกรักษ์   โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์  (ศรีราษฎร์อุปกฤติ) สังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่งานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หนังสืออ่านเพิ่มเติมนิทานพื้นบ้าน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินงาน “โครงบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา”
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน   ให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
การเผยแพร่งานวิชาการเรื่องการพัฒนาชุดการสอนวิชางานเซรามิค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนางดวงใจ ปันธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ผลงานเผยแพร่วิชาการ ชุดการสอนวิชาเซรามิคชุดที่ 3 เรื่องกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สาระเพิ่มเติม) โดย นางดวงใจ ปันธรรม ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อ.เมือง จ.อ่างทอง
อ่านต่อ..
เอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์(เทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2553)
อ่านต่อ..
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อ่านต่อ..
การวางแผนกลยุทธ์ 3 ปี (พ.ศ.2550-2552) ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเอกชน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำและพื้นที่บนสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติมห้องปฏิบัติการวิชาการ, ห้องสุขา และห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมู่บ้านอ่างทองธานี
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมงคลนิเวศน์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมคันหินและทางเท้า ถนนเทศบาล 10
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันหินและทางเท้า ถนนเทศบาล 4 (หน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง)
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยชุมชนไลออนส์
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รางวีพร้อมบ่อพักท่อ คสล. ซอยข้างร้านพัฒนาภัณฑ์
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อหนังสืออ่านเพื่อใช้ในอุทยานการเรียนรู้
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน   ดูแลรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า  และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ  ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง   และโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเรียน
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้(Angthong Knowledge Park)  โครงการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนชั้นล่างโล่ง  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาอากาศวิทยุสื่อสารเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วม  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อดินถมป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง   และโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park) โครงการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม
อ่านต่อ..
เลื่อนวันเปิดซองสอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รวบรวม จำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างร้านค้าชุมชน ณ บริเวณถนนอ่างทอง - สิงห์บุรี ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบแสงสว่างไฟสนามและไฟบนเวทีการแสดงศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่ ร.ร.ท.3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน   ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
เผยแพร่เทศบัญญัติฯงบประมาณพ.ศ.2552
อ่านต่อ..
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล  1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  ให้แก่โรงเรียนเทศบาล  3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ..
รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)    ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ ณ สวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศเพิ่มเติมงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (Angthong Knowledge Park)
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน   ดูแลรักษาต้นไม้  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า  และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ  ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
อ่านต่อ..
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2552
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างและติดตั้งประตูบานเหล็กม้วน  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องโสต ฯ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน
อ่านต่อ..
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิดภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชน ดูแลสระว่ายน้ำของสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติภารกิจรักษาความสะอาด ถนนทางเท้า และสถานที่สาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
อ่านต่อ..