วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อถังกรองผ้า ขนาด ๗๒ ตารางฟุต จำนวน ๕ ถัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโดมหลังคาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)